+90 312 4345027 / +90 312 4345028

yenilik@yenilikosgb.com

Çok Tehlikeli Sınıflarda Risk Değerlendirmesi ve İşverenlerin Sorumlulukları

En son 01/07/2016 tarihinde tüm hükümleri yürürlüğe girecek olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre işverenlerin önemli bir yükümlülüğü de “Risk Değerlendirmesi” yaptırmaktır. İlgili yönetmelik 29.12.2012 tarih 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Kanundaki istisnalar hariç, bütün işyerlerinde 01.01.2013 tarihinden itibaren işçi sayısı ve tehlike derecesine bakılmaksızın risk değerlendirmesi yapılması veya yaptırılması yükümlülüğü getirilmiştir. 

İSG Kanunu ile işverenlere getirilen yükümlülükler

1) Bir işçinin dahi çalıştığı tüm işyerleri için iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek ve risk değerlendirmesi ve acil eylem planı yapmak veya yaptırmak,
2) Risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım ve ekipmanı sağlamak,
3) Mesleki risklerin önlenmesi için eğitim ve bilgi verilmesi ve her türlü tedbirleri almak ve gerekli araç-gereçleri tedarik etmek,
4) Çalışana görev verirken sağlık ve güvenlik bakımından işe uygunluğunu göz önüne almak,
5) Sağlık ve güvenlik önlemlerini, değişen şartlara uygun hale getirmek ve mevcut durumun daha iyi olması için çalışmalar yapmak,
6) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin uyulup uyulmadığını izlemek, denetlemek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak,
7) Acil durum, yangınla mücadele ve ilk yardım tedbirlerini almak, planlar yapmak veya yaptırmak ve bu konularda personel görevlendirmek,
8) İşyerindeki sağlık ve güvenlik riskleriyle ilgili çalışanları bilgilendirmek,
9) Çalışanların sağlık ve güvenlik riskleriyle ilgili görüşlerini almak ve katılımlarını sağlamak,
10) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak.
11) Kanunun 6. Maddesine göre bir kişi çalıştıran bir işveren, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, sağlık personeli ve çalışan temsilcisi bulundurmak, bu hizmetlerin tamamını veya bir kısmını, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi  hizmet alımı yaparak yerine getirmek, zorundadır.

Çok Tehlikeli iş yerlerinde Risk Değerlendirmesi ve İşverenlerin Sorumlulukları
Çok Tehlikeli iş yerlerinde Risk Değerlendirmesi ve İşverenlerin Sorumlulukları

Risk Değerlendirmesinin Yenilenmesi:

Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre Çok tehlikeli işyerlerinde en geç iki yılda bir yenilenir.

Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir:

–  İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması,
– İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlar da değişiklikler meydana gelmesi,
–  Üretim yönteminde değişiklikler olması,
–  İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi,
–  Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması,
–  Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi,
– İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

Risk değerlendirmesi yapmamanın ne kadar cezası var? 
Risk değerlendirmesi yapmamanın cezası oldukça yüksek. Risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayanlara 2014 yılında 3.361 TL ceza uygulanacak. Bu ceza aykırılığın devam ettiği her ay için 5.041 TL olarak uygulanacaktır. Bu cezalar her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor.