+90 312 4345027 / +90 312 4345028

yenilik@yenilikosgb.com

S.S.S.

Sıkça Sorulan Sorular

1.  İş Güvenliği Uzmanı Kimler Olur?
2.  İş Yeri Hekimi Kimler Olur?
3.  İş Güvenliği Uzmanlarının Sertifikalarının Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?
4.  İş Yeri Hekimlerinin Sertifikalarının Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?
5.  6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Kimleri Kapsar?
6.  İş Yerlerinin Tehlike Sınıfları Nasıl Belirlenir?
7.  İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süreleri Nasıl Hesaplanır?
8.  İş Yeri Hekimi Çalışma Süreleri Nasıl Hesaplanır?
9.  Diğer Sağlık Personeli Çalışma Süreleri Nasıl Hesaplanır?
10. Risk Analizi Nedir?
11. Risk Analizi Kimler Tarafından Yapılır?

1- İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI KİMLER OLUR?

Üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinden mezun olan tüm mühendisler, üniversitelerin Fen Edebiyat fakülteleri Fizik,Kimya,Biyoloji bölümlerinden mezun olan, Üniversitelerin teknik eğitim fakültelerinden mezun teknik öğretmenler ve üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği bölümü mezunu olan herkes, Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlardan aldıkları eğitim sonucu yapılacak iş güvenliği uzmanlığı sınavından başarılı olan herkes İş güvenliği uzmanıdır.

2-İŞ YERİ HEKİMİ KİMLER OLUR?

Üniversitelerin tıp fakültesinden mezun olan tüm doktorlar çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan eğitim kurumlarından eğitim aldıktan sonra girecekleri iş yeri hekimliği sınavından başarılı olan her doktor iş yeri hekimi olabilir.

3-İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ SERTİFİKALARININ GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?

İş güvenliği uzmanı olan kişiler, İş güvenliği uzmanlığı belgelerini belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıl sonunda Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlar tarafından verilecek eğitimler sonrasında yenilemeleri gerekmektedir.

4-İŞ YERİ HEKİMLERİNİN SERTİFİKALARININ GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?

İş Yeri hekimi olan kişiler, İş yeri Hekimliği belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıl sonunda Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlar tarafından verilecek eğitimler sonrasında yenilemeleri gerekmektedir.

5-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KİMLERİ KAPSAR?

Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

6-İŞ YERLERİNİN TEHLİKE SINIFLARI NASIL BELİRLENİR?

29 Mart 2013 Tarih ve 28602 Sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ TEBLİĞİ’ ne bakarak iş yerinizin NACE koduna karşılık gelen tehlike sınıfı iş yerinizin tehlike sınıfını belirlemenizde sizlere yardımcı olacaktır

NACE Koduna Göre İş Yeri Tehlike Sınıfları

7-İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞMA SÜRELERİ NASIL HESAPLANIR?

a) 10’dan az çalışanı olan işyerlerinde,

29 Haziran 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili tarafından yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmeliğe göre;

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen eğitimi tamamlayan işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimine verilen görevleri, 7 ve 8 inci maddelerde belirtilenler hariç olmak üzere yürütebilir. İşveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek için çalışan başına aylık en az 10 dakika ayırmak zorundadır.

29 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete ‘de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğinin 12.maddesine göre iş güvenliği uzmanının çalışma süreleri iş yerlerinin tehlike sınıflarına göre aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.

b) 10’dan fazla çalışanı olan işyerlerinde,

 1. Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika,
 2. Tehlikeli sınıfta yer alanlarda çalışan başına ayda en az 20 dakika,
 3. Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda çalışan başına ayda en az 40 dakika,

iş güvenliği uzmanı görevlendirmek zorundadır.

8-İŞ YERİ HEKİMİ ÇALIŞMA SÜRELERİ NASIL HESAPLANIR?

20 Temmuz 2013 tarihin de Resmi Gazete’de yayınlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in 12.maddesine göre iş yeri hekiminin çalışma süreleri iş yerlerinin tehlike sınıflarına göre  aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.

 • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika,
 • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika,
 • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika

işyeri hekimi görevlendirmek zorundadır.

9-DİĞER SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞMA SÜRELERİ NASIL HESAPLANIR?

20 Temmuz 2013 tarihin de Resmi Gazete’de yayınlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in 12.maddesine göre diğer sağlık personeli çalışma süreleri iş yerlerinin tehlike sınıflarına göre  aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.

a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.

b) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika.

Diğer sağlık personeli görevlendirmek zorundadır.

10-  RİSK ANALİZİ NEDİR?

Risk analizi işletmelerin tasarım ve kuruluş aşamasından itibaren işletmede meydana gelebilecek kazaların sebepleri olan potansiyel tehlikelerin belirlenmesi ve analiz edilmesi, alınacak risk kontrollerinin belirlenmesi ve belirlenen kontrollerin sürekli olarak güncel tutulmasını sağlayan işletmelerde oluşacak kazaları en alt seviyelere indiren bir dokümanıdır.

Bilimsel olarak kabul edilen risk analizi metodolojileri aşağıdaki gibidir.

*Hata Ağacı Analizi Metodolojisi- FTA

*İş Güvenliği analizi – JSA

*Neden – Sonuç Analizi

*Olası Hata Türleri ve Etki Analizi Metodolojisi – FMEA/FMECA

*Risk Değerlendirme Karar Matris Metodolojisi

*Başlangıç Tehlike analizi -PHA
*Olay Ağacı Analizi – ETA
*Çeklist Kullanılarak Birincil Risk Analizi
*Tehlike ve İşletilebilme Çalışması Metodolojisi – HAZOP

11-  RİSK ANALİZİ KİMLER TARAFINDAN YAPILIR?

Risk analizi çalışmaları aşağıdaki ekipler tarafından yapılabilmektedir.

 1. İşveren veya işveren vekili.
 2. İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
 3. İşyerindeki çalışan temsilcileri.
 4. İşyerindeki destek elemanları.
 5. İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.